ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ


กิจกรรม : นิเทศบ้านหนังสือชุมชน

นิเทศบ้านหนังสือชุมชน      155 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว             20 -21  มกราคม 2564 นายชิต กาศสนุก พร้อมคณะ ประกอบด้วย นางรัตติกรณ์ วงศ์ใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ ครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบล ครูศรช. ครูสอนผู้พิการ ได้ร่วมนิเทศจุดอ่านบ้านหนังสือชุมชน ของอำเภอเชียงคำ จำนวน 20 แห่ง ได้นำหนังสือหมุนเวียนจากห้องสมุดประชาชนไปมอบให้บ้านหนังสือชุมชน เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในพื้นที่


กดเพื่อแชร์ข่าว