ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ
วิสัยทัศน์ห้องสมุด

 

วิสัยทัศน์

               ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชน   นักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปมีนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

ปรัชญา

 

                        “   ส่งเสริมการอ่าน    ประสานเครือข่าย   กระจายแหล่งเรียนรู้    สู่วิถีชุมชน  ”

 

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

3.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

 

เป้าหมาย

 

            1.  ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชน

2.  ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน

3.  เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4.  เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

 

      

ยุทธศาสตร์

                

1.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2  จัดหาหนังสือและสื่อใหม่ๆ  ที่หลากหลายเพียงพอและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

5.  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม    เพื่อดึงดูดผู้มาใช้บริการ

 

กลยุทธ์การดำเนินงาน

1.ลุยถึงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

2.จัดกิจกรรมให้หลากหลายโดนใจผู้มาใช้บริการ จัดหาหนังสือและสื่อให้หลากหลายตรงความต้องการของผู้มาใช้

3.ประสานเครือข่ายขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการ   บริการทุกระดับประทับใจ

 

 

 

 

.
.