ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ
บุคลากรห้องสมุด

นายชิต  กาศสนุก

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคำ

นางรัตติกรณ์  วงศ์ใหญ่

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางเบญจมาศ  ดอกดวง

พนักงานจ้างเหมาบริการห้องสมุด

 

.
.