ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ
ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ เปิดให้บริการทุกวัน

ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ

 

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ    ได้เริ่มตั้งครั้งแรกเมื่อปี    พ.ศ.  2512  ในสมัย  นายชุม  ธรรมสิทธิ์  เป็นศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ  โดยใช้สถานที่โรงเรียนจีน (เดิม)  เปิดเป็นห้องสมุดประชาชน โดยมีนายแก้ว  ทานุพันธ์สกุล  ครูช่วยราชการศึกษาธิการอำเภอ  ทำหน้าที่0บรรณารักษ์  ต่อมา  นายแก้ว  ทานุพันธ์สกุล  ได้ลาออกจากราชการครูและได้มอบหมายให้นางคำหวัง  สมฤทธิ์  ครูช่วยราชการฯ  ทำหน้าที่บรรณารักษ์  สืบต่อมา  จนถึง  พ.ศ.  2515  กรมสามัญศึกษา  กองการศึกษาพิเศษ  ได้จัดสรรงบประมาณ  เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน  จำนวน  120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยทางสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เป็นผู้ออกแบบเสนอจังหวัด

        การก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ  ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นในสมัย  นายทองคำ  เขื่อนทา  นายอำเภอเชียงคำ  ปรากฏว่างบประมาณในการก่อสร้างไม่พอ       นายทองคำ  เขื่อนทา  จึงได้มอบหมายให้นายเศรษฐศักดิ์    เชื้อสะอาด   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ  มอบที่ดินที่เป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนเดิม    คืนให้แก่กรมธนารักษ์  โดยมีผู้มอบเงินสมทบ  สร้างห้องสมุดให้จำนวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  โดยจังหวัดได้จัดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  อาคารดังกล่าว  เป็นอาคารชั้นเดียว  ก่ออิฐถือปูน  หลังคามุงด้วยกระเบื้อง  มีขนาด  10X20  เมตร  โดยใช้สถานที่ก่อสร้างที่ราชพัสดุ  (สำนักงาน    ศึกษาธิการอำเภอเชียงคำเดิม)  เมื่อก่อสร้างเสร็จกรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรนักการภารโรงให้  1  ตำแหน่ง  และทำการสอบคัดเลือกได้นายปฐม กองมงคล มาเป็นผู้ดูแลและบริการประชาชน

        ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงคำขึ้นทั่วประเทศ  และได้แต่งตั้งให้  นางสาวดวงคำ   ศูนย์กลาง  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา  มาทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ  ในปี  พ.ศ.  2537  ได้แต่งตั้งให้  นางสาวดวงคำ  ศูนย์กลาง  ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงคำ    เนื่องจากอาคารห้องสมุดเดิมเป็นอาคารขั้นเดียว  ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้เอกสารเสียหาย  ประกอบกับอาคารคับแคบ  ไม่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนอำเภอเชียงคำได้ เนื่องจากเป็นอำเภอใหญ่ นางสาวดวงคำ  ศูนย์กลาง  จึงได้ปรึกษานายไสว   ทาเขียว   ศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ   นายเศรษฐศักดิ์   เชื้อสะอาด    คิดที่จะสร้างห้องสมุดเป็นอาคาร  2  ชั้น  โดยแยก  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และห้องสมุดไว้คนละชั้น    เพื่อสะดวก   สำหรับผู้มาใช้บริการ   บุคคลทั้งสองเห็นด้วยที่จะสร้างห้องสมุดประชาชน  นางสาวดวงคำ  ศูนย์กลาง  จึงได้ทำโครงการโดยความเห็นชอบของ    นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  นายอำเภอเชียงคำ  ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด  จากนางลัดดาวัลย์  วงศ์ศรีวงศ์    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา  และได้รับงบประมาณ  ในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ  แบบอาคาร  คสล.  2  ชั้น  กว้าง  10 X 20  เมตร  สูง  9.80  เมตร  ในวงเงิน  1,806,534  บาท  (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสี่บาท)  ของปีงบประมาณ  2539  และเริ่มก่อสร้าง  ในเดือนกันยายน  2539  แล้วเสร็จเสร็จในเดือนเมษายน  2540

 

 

 

 

 

 

 

.
.